top of page

Dancers

Senior Group

Year 2021-2022

Lucia Wang, Claire Cai, Isabel Kao, Shelly Han, Alicia Lin, Olivia Liu, Catherine Wen, Anna Zheng, Marina Gao, Isabella Fleeman, Amanda Wang, LuLu Shue, May Li, Cathy Deng, Emma L. Zhang, Laura Ouyang, Emma G. Zhang 

Junior Group

Year 2021-2022

Liliana Yi, Joyce Li, Allison Fleeman, Isabella Zou, Fanxi Sun, Grace Wen, Vivian Yang, Alice Liu, Jacqueline Liu, Marina Zou, Sophia Liu, Rowen Wang, Ashley yiwen Luo, Emma Zhang, Jenny Wang, Julia Zhou, Vita Fu, Fiona Zhang

bottom of page