Dancers

Senior Group

Year 2020-21

Samantha Shue, Jasmine Yung, Noel Zhang, Jolene Zhang, Rachel Lin, Annie Pi, Sophia Zheng, Shelly Han, Lucia Wang, Olivia Liu, Amanda Wang, Claire Cai, Isabel Kao, Catherine Wen, Anna Zheng, Marina Gao, Isabella Fleemen 

Junior Group

Year 2020-21

Alice Lin, Cathy Deng, Emma G. Zhang, Emma L. Zhang, Fanxi Sun, Grace Wen, Isabella Zou, Jacqueline Liu, Joyce Li, Laura Ouyang, Liliana Yi, Lulu Shue, Marina Zou, May Li, Rowen Wang, Sophia Lin, Vivian Yang