Dancers

Honorary Artistic Advisors

Hong Yang, Jiang Deng, Guolin Zhao, Lu Yi, Wei Ni, Shasha Zhang

Fundraiser 

Senior Group

Instructor Samantha Shue

Associate Instructor Jasmine Yung

Communications Manager Sophia Zheng

Social Media Manager Rachel Lin

Costume Manager Annie Pi

 

Dancers

Samantha Shue, Jasmine Yung, Noel Zhang, Jolene Zhang, Rachel Lin, Annie Pi, Sophia Zheng, Shelly Han, Lucia Wang, Olivia Liu, Amanda Wang, Claire Cai, Isabel Kao, Catherine Wen, Anna Zheng, Marina Gao, Isabella Fleemen 

Board Members

President Samantha Shue

Vice-President Noel Zhang

Secretary Jolene Zhang

Treasurer Jasmine Yung

Junior Group

Instructor Shasha Du

Teacher Assistant Samantha Shue

Captain Lulu Shue

Vice Captain May Li

Secretary Laura Ouyang

Costume Manager Emma Zhang

Dancers

Alice Lin, Cathy Deng, Emma G. Zhang, Emma L. Zhang, Fanxi Sun, Grace Wen, Isabella Zou, Jacqueline Liu, Joyce Li, Laura Ouyang, Liliana Yi, Lulu Shue, Marina Zou, May Li, Rowen Wang, Sophia Lin, Vivian Yang

Website Design by Jennifer Li, Cynthia Li, and Cathy Deng

Copyright © 2021 RSCDC