top of page

2021-2022 Members

Student Executive Board Members

President: Lucia Wang

Vice-President / Treasurer: Claire Cai

Secretary: Isabel Kao

Fundraising Manager: Shelly Han

Costume Manager: Olivia Liu

Social Media Manager: Catherine Wen

Senior Group

Instructor: Lucia Wang

Associate Instructors:  Claire Cai, Shelly Han

Dancers

Lucia Wang, Claire Cai, Isabel Kao, Shelly Han, Alicia Lin, Olivia Liu, Catherine Wen, Anna Zheng, Marina Gao, Isabella Fleeman, Amanda Wang, Alexandria Shue, May Li, Cathy Deng, Emma L. Zhang, Laura Ouyang, Emma G. Zhang 

Junior Group

Instructor: Shasha Du

Teacher Assistants: Shelly Han, Anna Zheng

Captain: Liliana Yi

Secretary: Grace Wen

Dancers

Liliana Yi, Grace Wen, Allison Fleeman, Joyce Li, Ashley Luo, Jenny Wang, Julia Zhou, Emma Zhang, Sophia Lin, Vivian Yang, Vita Fu,  Fanxi Sun, Isabella Zou, Alice Liu,  Jacqueline Liu, Rowen Wang, Marina Zou, Fiona Zhang

bottom of page